Perspektiven fir den Tourismus-Secteur zu Lëtzebuerg

Kaum e Land ass op sou enger klenger Fläch sou verschidden Wéi Lëtzebuerg.

D’Stad Lëtzebuerg an d’Stad Esch an och d’Nordstad. D’Musel an d’Sauer. D’Eisléck an d’Gutland. Alles dat läit net wäit vuneneen. Awer et si ganz aner Tourismus-Erliewnësser, déi een hei kann feststellen. Grad dësen Erliewnes-Charakter ass iwwregens och wichteg fir e modernen Tourismus zu Lëtzebuerg.

 

Lauschtert déi ganz Fräi Tribün vum Deputéierten Félix Eischen hei :

13062022 Tribune libre CSV Felix Eischen