D’Gebuertsdagsemissioun vum CSV Life

1 Joer CSV LIFE mat der 12. Emissioun:
– den IRM am Centre Médi cal Potaaschbierg
– den neien CSV Buergermeeschter aus der Gemeng Keel
– den After-Work vun der CSV Fraktioun