Fir en Demonstratiounsgesetz

Ons Stad steet u sech fir en demokratescht, solidarescht a friddlecht Zesummeliewen, dozou gehéiert datt jiddwerengem seng Rechter kënnen a mussen respektéiert ginn.

Dat heescht deen engen säin Recht fir friddlech seng Meenung ze soen an awer och deem aneren säin Recht fir friddlech an d’Stad akafe kënnen ze goen.

 

Lauschtert déi ganz Fräi Tribün vum Deputéierten Serge Wilmes hei :