Déi gréng Kuschelpolitik ass en No Go

D’CSV setzt sech säit Joren fir d’Sécherheet an d’Sécherheetsgefill vun de Bierger a Biergerinnen an. Och am Sënn vun méi Liewensqualitéit vun de Leit.

Ënner anerem d’Drogeproblematik am Garer Quartier an der Stad, awer och an aneren Uertschaften am Land, grad esou wéi déi rezent Gewaltbereetschaft bei de Covid-Demonstratiounen hu gewisen, datt d’Politik sech muss sérieux mat dësem Sujet ausernee setzen. D’CSV mécht dat säit Joren.

 

Lauschtert déi ganz Fräi Tribün vum Deputéierten Léon Gloden hei :