De Klimapakt 2.0 benodeelegt ländlech Gemengen

De Klimapakt, deen d‘Gemengen an hir klimapolitesch Fliicht hëlt, mécht de Klimaschutz op lokalem Niveau siichtbar. Et ass gutt, dass de Bierger beim Klimapakt 2.0 méi staark soll agebonne ginn. Net gutt ass awer, dass déi flächeméisseg grouss Gemengen mat wéineg Awunner par rapport zu den awunnerstarke Gemenge benodeelegt sinn.

 

Lauschtert déi ganz Fräi Tribün vum CSV Deputéierten Aly Kaes iwwert de Klimapakt an de Gemengen hei :