CSV fuerdert koherent Opwäertung vun de Gesondheets- a Fleegeberuffer

D’CSV ass fir eng Infirmiersausbildung op Bachelorniveau. Mir brauchen eng Reform vun den Fleegeberufer aus engem Goss an dat an Zesummenaarbecht mat de Leit vum Terrain, a kee Gepiddels vun der Regierung di net op den Terrain lauschtert.

 

Hei fann dir den entspriechende Pressecommuniqué :

PM_CSV_Gesundheitsberufe