CSV freet dréngend Santés-Kommissioun fir iwwert d’Covid-19 Schnelltester ze schwätzen

An der Press ginn eng Partie Froen rondrëm d’Covid-Schnelltester opgeworf. D’CSV hat virun e puer Wochen och scho Froen dozou an enger parlamentarescher Fro gestallt, déi bis haut net beäntwert gouf.
An deem Kontext freet d’CSV-Fraktioun elo, dass déi zoustänneg Chamberkommissioun dréngen zesumme geruff gëtt fir mat der Gesondheetsministerin doriwwer ze schwätzen.

Hei fann der d’Demande un de Chamberpresident fir déi Sitzung séier an ze ruffen:

L Président ChD – Demande de convocation d’une réunion de la Commission de la Santé Tests rapides Coronavirus 20200430