De Marc Spautz zum Pappecongé, Congé wann d’Kanner krank sinn an zum Congé bei der Hochzäit

De Moien ass an der Chamberkommissioun “Travail” iwwert de Congé (wann d’Kanner krank sinn, bei der Hochzäit, Pappecongé) geschwat ginn. Wat ännert, wéi positionéiert d’CSV sech zu deene verschiddenen Ännerungen ? De Marc Spautz gëtt Erklärungen op CSV-TV.