Aussepolitik muss kohärent, kredibel, previsibel a professionell sinn

Lëtzebuerg soll seng Meenung an Ideeën an der Aussepolitik no bausse verdeedegen. Mir däerfen dobäi awer net ëffentlech aner Regierunge kritiséieren. Mam Fong vun der Aussepolitik ass och d’CSV dacks d’accord mat der Form vum Jean Asselborn awer net. Hei de Resumé vun der Pressekonferenz vum 9. Januar 2017