De Paräiser Klimaaccord : Eng Erausfuerderung fir eis all

20161017-marco-schank-csv

De Paräiser Klimaaccord ass eng grouss Erausfuerderung fir eis all, seet an erkläert de Marco Schank an der Fräier Tribune um Radio. Hei kënn der d’Emissioun mam CSV Deputéierten nach eng Kéier nolauschteren.