Léon Gloden ass ee vun de 4 Co-Rapporteren

Iwwer 10 Joer gëtt un der Verfassungsreform geschafft. Op der leschter ligne droite huet d’Kommissioun 4-Co Rapportere genannt. Op CSV-TV gëtt de Léon Gloden Erklärungen zu den Aarbechten un der Constitutioun.