CSV-Profil

Dëse Samsdeg:

CSV-Profil am “Luxemburger Wort” mat dësen Themen:

•    Kraft tanken
•    CSV Sommerfest
•    E gesonde Mix tëschent spueren a konsolidéieren
•    Gemengen, Klimapakt, Energiespueren
•    Hëllef fir d’Sans Abri ass noutwendeg
•    Dem Jugendchômage entgéintwierken
•    Vertrauen
•    Neuregelung der Ladenöffnungszeiten
•    Projet de rnovation du „Kolléisch“
•    Eis Süddeputéiert