Positioun vun der CSV zum Schouldirekter

Dem Marc Spautz seng Interventioun an der Chamber zur Motioun iwwert « mise en place d’une direction d’école dans l’enseignement fondamental »