Wuelergoe vun Bierger ass dat héchste Gesetz

Untrëttsried vum Diane Adehm