Aarmut zu Lëtzebuerg

Interventioun vum Mill Majerus
Chambre des Députés – Mëttwoch 9. Februar 2011