6129 Débat d’orientation relatif à l’avant-projet de Plan national de développement durable

” Dat Dokument: „E nohaltegt Letzebuerg fir méi Liewensqualitéit“ – de Nationale Plang fir eng nohalteg Entwecklung – ofgekierzt PNDD – zu dém d’Chamber en Avis ofliwere muss, ass en Arbechtspabeier vun der vireschter Regierung.

Mat dém Strategiepabeier sollen dann déi néideg Pisten an der Lutte géint de Klimawiessel an dem Emweltschutz opgelescht ginn – an dat en aval vun den Recommendatiounen aus dem Nationale Plang fir eng nohalteg Entwecklung .
Et muss zu enger Vernetzung vun den Bereicher: Fuerschung, Klima, Mobilitéit, Wunnungsbau, Energieversuergung an Nuturschutz kommen. ”