Projet de loi portant approbation des Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA)

Lescht Joer ass déi International Agence fir d’erneierbar Energien – d’IRENA – zu Bonn an d’Liewen geruff ginn. Hir Haptaufgab ass et virun allem, d’Notzung vun den erneierbaren Energie op dem Weltplang ze promouvéieren.