Heure d’actualité au sujet la scolarisation et de l’encadrement des enfants atteints de l’ADHS (Attention-Deficit / Hyperactivity Syndrom)

Kanner mat engem ADHS-Stéierungsbild oder esougenannte Zappelphilippen ginn oft zu Onrecht stigmatiséiert. Si ginn en nët einfache Leidenswee, grad esou hiert Ëmfeld, hir méi oder manner verzweiwelt Elteren, d’Famill , d’Schoul oder de Frëndeskrees.