Konkret Mesure géint de Jugendchômage

“Et ass wichteg, a mir sinn et eiser Jugend schëlleg, dass mer alles ënnerhuelen, fir dass si d’Méiglechkeet hunn, eng Qualifikatioun ze kréien an och a Beschäftegung eranzekommen.” Interventioun vum CSV Deputéierten Marc Spautz am Kader vun den Diskussiounen zum Gesetzesprojet 6068 “concernant certaines mesures visant à atténuer les effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes”, Chamber, 27. Oktober 2009

Interventioun vum CSV Deputéierten Marc Spautz am Kader vun den Diskussiounen zum Gesetzesprojet 6068 "concernant certaines mesures visant à atténuer les effets de la crise économique sur l’emploi des jeunes", Chamber, 27. Oktober 2009