Budgetsprojet 2010 Ried vum Finanzminister Luc Frieden

Budgetsprojet 2010 Ried vum Finanzminister Luc Frieden bei der Présentatioun vum Budget, Chamber, 29. September 2009

Budgetsprojet 2010 Ried vum Finanzminister Luc Frieden bei der Présentatioun vum Budget, Chamber, 29. September 2009

Source: Service information et presse / www.gouvernement.lu