Projet de loi 5874 iwert den Schutz an d’Hëllef fir d’Affer vun Mënschenhandel.

Ried vum Rapporter Sylvie Andrich-Duval