Rieden zu den Reformen vum Schoulgesetz vun 1912, dem Léierpersonal, der Obligation Scolaire an dem SCRIPT

Reform vum Schoulgesetz vun 1912 – Françoise Hetto
Léierpersonal an Reform vun der Obligation Scolaire – Gilles Roth
Reform vum SCRIPT – Fred Sunnen