Ajustement vun de Pensiounen a Renten op de Niveau de Vie vun 2007

Stellungnahm vum Députéierten Marc Spautz fir CSV-Fraktioun