Reform vun der Berufsausbildung

Interventioun vum Marc Spautz iwwert Néiausrichtung vun der Berufsausbildung zu Letzebuerg.