Débat de consultation sur le financement des grands projets d’infrastructure réalisés par l’Etat

De President vun der Baute-Kommissioun Lucien Clement presentéiert déi grouss Infrastrukturprojets’en déi am Joer 2009 an Ugrëff geholl solle gin