Den Ost-Deputéierten Lucien Clement kommentéiert de néien Plan d’action fir Kleng- a Mettelbetriber vum Mettelstandsminister Fernand Boden

“Den 3. Plan d’action PME dréit den zukünftegen Herausfuederungen vum Mettelstand Rechnung. Mir schaafen eisen villen Kleng- a Mettelbetriber déi bescht méiglech Viraussetzungen fir innovativ a konkurrenzfäheg ze sin, a fir néi Zieler kennen ze verwierklechen.” …