En néit Kadergesetz fir die regional Wirtschaftsförderung

De Marcel Sauber schwätzt vun enger selektiver a gezielter Wirtschaftsförderung zu Gonschten vun de Kleng- a Mettelbetrieber