Projet de loi 5762 concernant le renouvellement du soutien au développement durable

De Lucien Clement ass Rapporter vum néien Agrargesetz deem seng finanziell Enveloppe op 415 Milliounen € geschätzt gett

"…Dat neit Agrargesetz läit ganz an der Linn vu seine Virgänger. Et schaaft en zolitte Kader fir déi lëtzeborger Landwirtschaftspolitik emzesetzen, ze ennerstetzen an ze erneieren do wou et fir néideg emfonnt gett, an daat emmer ennert dem Bleck vun déi der communautärer Agrarpolitik. Mat disem Gesetz gin, nieft dem Bauer och ëmwelttechnesch Initiativen ennerstetzt, souwéi déi ländlech Entwécklung ob all sengen Niveau’en…"