De Lucien Clement ass Berichterstatter zum Gesetzesprojet 5748 iwwert den aachten 5-Joresplang am Beräich vun den Tourismusinfrastrukturen