Débat d’orientation sur l’évolution du chômage et la situation du marché de travail

Den Députéierten Marc Spautz, Ali Kaes an Lucien Clement hir Ausféierungen am Kader vun der Orientéirungsdebat iwwert dei aktuell Situatioun um letzebuerger Aarbechtsmaart