Réutilisation des informations du secteur public

De Lucien Thiel präsentéiert d’Haaptpunkten vum Projet de loi 5645 “Réutilisation des informations du secteur public”

Et geet bei desem Gesetz ëm d’Emsetzung vun énger Directive aus dem Jahr 1998 matt deer assuréiert sollt gin, datt d’Informatiounen, déi am Besetz vum Staat oder vun aaneren öffentlichen Instanzen sin, no gewësse Réjelen ënner d’Leit bruecht gin