Débat sur le financement des grands projets d’infrastructures réalisés par l’Etat

De President vun der Baute-Commissioun Lucien Clement stellt déi grouss Infrastrukturprojets’en vir déi next Joer an enger méi détailléierter Form als Projet de Loi an der Chamber déposéiert gin