Gëtt d’ Konventioun tëscht der Regierung an der Luxlait iwwert d’Kontroll vu Réi-Mëllech 2018 opgeléist.

Réponse à la question N° 3132 (Question écrite) de Madame Martine Hansen, Députée, Monsieur Marco Schank, Député concernant Contrôle du lait cru, par Monsieur Fernand Etgen, Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs: QP 3132

Här President,

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit biede mir Iech dës parlamentaresch Fro iwwert d’Kontroll vu Mëllech un den Här Landwirtschaftsminister weiderzeginn.

Laut eisen Informatioune gëtt d’ Konventioun vum 3. Juni 1994 tëscht der Regierung an der Luxlait iwwert dei offiziell Kontroll vu Réi-Mëllech op den 3. Juni 2018 opgeléist.

An deem Kader, wollte mir dem Här Landwirtschaftsminister dës Froe stellen :

  • Kann den Här Minister eis déi virgenannt Informatioun bestätegen ?

  • Wa jo, firwat gëtt des Konventioun dat nächst Joer opgeléist ?

  • Ween muss elo d’ Käschte vum Kontroll vun der Mëllech iwwerhuelen?

  • Wéi eng finanziell Méibelaaschtung kënnt duerch des Decisioun op eis Betriber duer ?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

Martine Hansen Marco Schank

Députéiert

Zréck