Eis Statuten

D’Statuten vun der CSV schreiwen di parteiintern Prozeduren fest. Si leeë fest, op wat fir engem Parteiniveau wat fir Entscheedunge getraff ginn, wéi gewielt, wéi Poste besat a Wahllëschten opgestallt ginn. D’Statuten definéieren d’Zesummespill tëschent den verschiddenen Parteiniveauen a mat den Ënnerorganisatiounen. Si schreiwen och d’Konditioune fest fir CSV-Member ze ginn a falls et néideg ass, di disziplinaresch Schrëtt, déi musse geholl ginn, wann e Parteimember sech parteischiedegend géif verhalen.

PDF Issuu

PDF (FR) Issuu (FR)

Publikatiounen

Statuten

D’Statute reegelen de Fonctionnement vun der Partei (z.B. wéi een Organ fir wéi eng Entscheedungen zoustänneg ass oder wéi e Member sech kann abréngen). Déi aktuell Statute goufen de 5. Dezember 2015 vun engem aussergewéinlechen Nationalkongress ugeholl.

DE (PDF) FR (PDF)