Sektioun Ettelbruck
Edmée Juncker ép Feith
Président
Alter
68
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Membre
 • Comité National CSF: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Jean-Paul Schaaf
Vice-Président
Alter
55
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
 • Comité Circonscription CSV: Membre
Mandater
 • Député National
 • Bourgmestre
Mireille Schmit ép. Reuter
Vice-Président
Alter
54
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Vice-Président
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Viviane Dichter ép. Theis
Secrétaire
Alter
55
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Secrétaire
Gaston Michels
Trésorier
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Trésorier
Emile Colling
Membre
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Antonio Da Silva
Membre
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Anita Hirt ép. Wagner
Membre
Alter
62
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Vincent Koks
Membre
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité CSJ Schüler a Studenten: Membre
Fernand Leesch
Membre
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Ben Lucius
Membre
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Carlos Marques
Membre
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Pascal Nicolay
Membre
Alter
52
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Member vum Gemengerot
Marco Paulus
Membre
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Nicole Petry ép. Wilhelm
Membre
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Ana Pinto ép. Grosber
Membre
Alter
45
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSV: Membre
 • Comité National CSV: Membre
 • Comité Circonscription CSF: Secrétaire
Luc Rasqui
Membre
Alter
54
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Lucien Renckens
Membre
Alter
64
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Georges Riewer
Membre
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Fons Schmit
Membre
Alter
79
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Dr. Paul Solvi
Membre
Alter
67
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Echevin
Edouard Theis
Membre
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Elisabeth Wagner
Membre
Alter
32
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Philippe Weyrich
Membre
Sektioun
Ettelbruck
Bezierk
Nord
Comitéen
 • Comité Section CSV: Membre
Mandater
 • Collaborateur groupe parlementaire