Fränz Metz

Fir de Fränz Metz steet de Kontakt mat de Leit ëmmer am Mëttelpunkt. Esou ass hien zënter 22 Joer an der CSV zu Péiteng engagéiert fir de Leit nozelauschteren, op hir Suergen a Froen anzegoen. Et ass d’Méiglechkeet och fir déi „kleng” Leit do ze sinn, déi d’Begeeschterung vum pensionnéierten Elektriker fir d’Politik ausmécht. Als Sektiounspresident läit him besonnesch d’Kollegialitéit a senger CSV-Equipe um Häerz.

Wëllt och Dir Iech an der CSV engagéieren?

Gitt elo Member