Fernando Ribeiro

Sief et an der Famill, als Papp vun zwee Kanner, an der Fräizäit als Marathonleefer, op der Aarbecht oder an der Partei, eppes bréngt de Fernando Ribeiro net fäerdeg : einfach just nokucken ! Selwer agéieren, Initiativen ergräifen, als Bierger an der Gesellschaft aktiv sinn, ass fir de Stengeforter mat portugisesche Wuerzelen eng Selbstverständlechkeet. Virun 18 Joer war d’Entscheedung fir der CSV bäizetrieden dofir schnell geholl.

Wëllt och Dir Iech an der CSV engagéieren?

Gitt elo Member