Questions parlementaires

Questions parlementaires

Création d’un poste de coordinateur sportif au sein des maisons relais communales

Op der Generalversammlung vum COSL huet de Commissaire aux sports matgedeelt, dass de Sportsministère gewellt wier ee Poste vum “coordinateur sportif au sein des maisons relais communales” ze schafen an huet desweideren Subventioune fir d’Ariichte vun « zones de motricité » an de Maisons Relais’en an Aussicht gestallt. Deputéiert Nancy Arendt well diesbezüglech weiderfeiernd Informatioune vum Sportminister kréien.