Zuelen iwwert den Ufall vun Hecken-, Bam- a Strauchschnëtt

Här President,

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit biede mir Iech dës parlamentaresch Fro iwwert Hecken-, Bam- a Strauchschnëtt un Madame Minister fir Ëmwelt weiderzeginn.

An der Äntwert vum 10 Mäerz 2017 vun der Ëmweltministesch op d’parlamentaresch Ufro vum 8. Februar 2017 iwwert Verwäertung vu Gréngoffall ass präziséiert ginn, dass genau Zuelen iwwert den Ufall vun Hecken-, Bam- a Strauchschnëtt feelen. Dofir huet d’Ëmweltverwaltung eng Potentialetude an Optrag gi fir esou präzis ewéi méiglech gewuer ze ginn, wéi vill Gréngschnëtt hei zu Lëtzebuerg ufält a wéi villvun deem Gréngschnëtt och tatsächlech verwäert ka ginn. An der  Äntwert ass och  higewise ginn, dass dës Etüd « deemnächst wäert fäerdeg sinn. »

An deem Kader, wollte mir der Madame Minister fir Ëmwelt dës Froe stellen :

  • Ass déi virgenannten Etüd mëttlerweil fäerdeg gestallt ?
  • Wa jo, wat si Resultater vun dëser Etüd a wat gëtt konkret proposéiert fir de Gréngschnëtt ze verwäerten ?

Här President, mir bieden Iech eisen déifste Respekt unzehuelen.

Martine Hansen                                          

Marco Schank

Deputéiert