Kënnegung vum Distributiounsvertrag mat der Firma Luxlait an den Schoulen

Här President,

Esou ewéi den Artikel 80 vum Chambersreglement et virgesäit bieden ech Iech dës parlamentaresch Fro iwwert Kënnegung vum Distributiounsvertrag mat der Firma Luxlait an den Schoulen un den Här Minister fir Bildung an un den Här Minister fir Landwirtschaft weiderzeginn.

Eng gesond Ernärung an de Schoulen ass wichteg fir eis Kanner. Regional Produkter verstäerkt an eise Schoulen asetzen ass wichteg fir eis Landwirtschaft: De Ministère huet dofir säit e puer Joer verstäerkt  regional Produkter an eise Schoul- Restaurant’ en agesaat. Mir leie säit kuerzem Informatioune vir, dat ab der Rentrée am September 2017 just nach frësch Mëllech a frësch Schockelasmëllech an de Luxlait-Automate vun de Schoulen dierfte verkaf ginn. Aner Produite wéi UHT-Schockelasmëllech, Bananne- an Äerdbiersshaken dierften net méi verkaf gi mam Argument vun der Lutte géint Iwwergewiichteg well ze vill Zocker an dëse Produiten dra wier.

Op där anerer Säit stinn awer nach wie vor Automate mat Séissegkeeten, Cola  an sou weider an eise Schoulen.

An deem Kader, wollt ech dem Här Minister fir Bildung an dem Här Minister fir Landwirtschaft dës Froe stellen:

  • Kann de Minister fir Bildung des Informatioune bestätegen?
  • Firwat huet den Här Minister des Decisioun op Käschte vu regionale Produkter geholl, obwuel an de Schoule souwuel gezokkert Gedrénks wéi och Séissegkeeten an Distributiounsautomaten offréiert ginn?
  • Hun d’ Schoulen a punkto Offer an Distributiounsautomaten eng gewëssen Autonomie?
  • Wat as d´Positioun vum Här Minister fir Landwirtschaft an dësem Dossier?

Här President, ech bieden Iech mäin déifste Respekt unzehuelen.

Martine Hansen

Deputéiert